Karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP01

Wariant bloczku: 75 kartkowy – 25 kompletów (wg. nowego rozporządzenia)

Format: A4

Papier: samokopiujący – biały, żółty, różowy

Druk: jednostronny

 

Objaśnienia do karty udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy:

1) W przypadku niedostępności danych osobowych wpisać NN (nazwisko nieznane) oraz BD – brak
danych.

2) Dotyczy tylko przypadku jednoznacznej deklaracji osoby poszkodowanej lub jej opiekuna
prawnego o braku zgody na udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zasadnym jest, aby
sprawdzić i wpisać dane osobowe świadków, w tym nr PESEL lub dowodu osobistego (świadkiem
może być także inny ratownik).

3) Obrażenia/objawy oraz postępowanie zaznaczyć w odpowiednich kratkach znakiem “X”; w razie
pomyłki otoczyć błędny znak kółkiem.

4) Diagram obrażeń – zaznaczyć poszczególne obrażenia owalną krzywą w odpowiednich
miejscach diagramu, a kod literowy obrażenia połączyć linią z zaznaczoną krzywą. W razie
stwierdzenia w danej okolicy ciała większej liczby obrażeń opisać je kodami literowymi i połączyć
wszystkie z krzywymi na diagramie. Powierzchnie oparzone otoczyć krzywą, z ewentualnym
podaniem stopnia oparzenia (jeżeli jest możliwy do oceny); w przypadku stwierdzenia innych
obrażeń i objawów należy je dopisać w wierszu “inne obrażenia” w tabeli “OBRAŻENIA”,
np.: podejrzenie odmrożenia, drętwienie (podać, która część ciała); ewakuacja poszkodowanego
– dotyczy każdego przemieszczenia osoby poszkodowanej, w tym poza strefę zagrożenia;
zastosowane litery: ”L” i “P” oznaczają lewą i prawą część ciała; zaznaczyć również należy okolice
ciała bez widocznych obrażeń, ale na które prawdopodobnie oddziaływał uraz mechaniczny (np.
szyja, brzuch) – podejrzenie obrażeń.

5) Dotyczy przypadków, w których przemieszczenie poszkodowanego odbywa się na mocy decyzji
kierownika zespołu ratownictwa medycznego lub koordynatora medycznych działań
ratowniczych.

6) Numer ewidencyjny zdarzenia może być wpisany po zakończeniu działań ratowniczych.

7) Karty udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy są samokopiujące, a pełen zestaw kart zawiera:
a) kartę w kolorze białym przekazywaną zespołowi ratownictwa medycznego albo personelowi
szpitala,
b) kartę w kolorze żółtym przekazywaną koordynatorowi ratownictwa medycznego podmiotu ksrg
w celach szkoleniowych oraz do ewidencji zużytych materiałów i sprzętu,
c) kartę w kolorze czerwonym ewidencjonowaną w dokumentach podmiotu ksrg uczestniczącego
w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Waga 0,5 kg